Byggherreforskriften

Trenger du hjelp til gjennomføring?

Som en del av det å bistå våre kunder innen bygg og anlegg med en god HMS-standard på bygge og anleggsplasser har vi tilegnet oss god kompetanse i forhold til Byggherreforskriften. I den nye forskriften, gjeldende fra 1/1-2010 slås det først og fremst fast at Byggherren er pålagt hovedplikten etter forskriften, og de andre aktørene handler som en direkte følge av byggherrens anvisninger.

Viktige områder Forebygg Skade kan bidra:
 • Vi kan bistå som koordinator etter § 13. Dette gjelder både i prosjektering - og utførelsesfasen.
  Se § 5 Byggherrens generelle plikter.
 • § 6. Risikoforhold
  Ved planlegging og prosjektering skal byggherren sørge for å beskrive risikoforhold som avdekkes, jf. § 5 andre ledd bokstav b. For å unngå at det konkurreres på sikkerhet, må byggherren beskrive alle risikoforhold knyttet til arbeid som kan medføre fare for liv eller helse, som denne har mulighet til å kjenne til, jf. § 8 første ledd bokstav c.
 • Beskrivelsene skal tas inn i tilbudsgrunnlaget med krav om at entreprenøren skal beskrive og prise forslag til spesifikke tiltak som ivaretar risikoforholdene. På denne måten oppnås to ting: sikkerhets-, helse- og arbeidsmiljøtiltak blir ikke et konkurranseaspekt for tilbyderne, og byggherren må ta standpunkt til hvilke tiltak som skal benyttes med de kostnader tiltakene medfører.

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Det understrekes at å beskrive et risikoforhold ikke innebærer å liste opp ett eller flere av punktene fra forskriftens § 8 første ledd bokstav c), men det krever en konkret beskrivelse av forholdet, jfr § 7. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
 
 • § 7. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
  SHA-planen er den samme planen som blir omtalt i §§ 8,14,18 og 19.
 • SHA-planen er både byggherrens dokumentasjon på at bygge- eller anleggsarbeidet som skal utføres, er planlagt og risikovurdert i forkant, og et verktøy for å sikre at arbeidet kan utføres uten fare for liv og helse. Byggherren skal påse at SHA-planen utarbeides. Byggherren kan utarbeide den selv eller overlate det helt eller delvis til koordinator, jf. § 14 første ledd.