Systematisk HMS-arbeid

Iverksette forebyggende tilta

Arbeidsmiljøloven pålegger alle bedrifter i Norge å ha løpende kontroll med arbeidsmiljøet. Arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer, vurdere risiko og iverksette forebyggende tiltak. Målet med HMS-arbeidet er å sikre trygge og sunne arbeidsforhold. God kompetanse og systematisk arbeid gir godt arbeidsmiljø og friske ansatte.

Intenkontroll

Alle virksomheter skal ha et internkontrollsystem for å sikre at de følger HMS-lovgivningen. Internkontroll kjennetegnes ved systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav i lovverket.

Forebygg Skade kan hjelpe din bedrift med å bygge opp et tilrettelagt system som ivaretar bedriftens krav fra myndighetene. Vi kartlegger behovet for din bedrift og kan hjelpe deg med utforming av et nytt system, eller vedlikehold av bedriftens nåværende internkontroll.

Handlingsplan

Vi etablerer og skreddesyr en handlingsplan med de nødvendige HMS-aktiviteter i henhold til gjeldende regelverk. Som kunde i Forebygg Skade sørger vi for at handlingsplanen følges opp og gjennomføres slik som avtalt.