Risikovurderinger

"Risiko uttrykker et potensielt tap"

Med risiko menes sannsynligheten for og konsekvensen av at noe uønsket skal hende eller utvikle seg. Arbeidsmiljøloven krever at alle virksomheter skal kartlegge risikoen på arbeidsplassen. 

Vi kan bistå med å risikovurdere, det vil si en grundig gjennomgang av hva som kan forårsake skader eller sykdom på arbeidsplassen din, slik at vi kan vurdere om du har tatt tilstrekkelige forholdsregler eller om du bør gjøre mer for å forebygge.

Hvorfor HMS–arbeid er basert på risiko-, og sårbarhetsanalyse?
Et av de mest grunnleggende elementene i alt HMS–arbeidet er en vurdering av virksomhetens risiko og sårbarhet. Det er de svake punktene som tapper samfunnet og bedriftene for krefter. Både menneskelige og økonomiske.  Disse svakhetene kan få uante konsekvenser den dagen marginene er på feil side.
 
Det å finne de svake punktene i en virksomhet er viktig for å oppnå gode resultater av HMS – arbeidet. For hver svakhet vi avdekker, finner vi samtidig et forbedringsområde. Slik sett vil en svakhet kunne snus til styrke når den først er oppdaget.

”Risiko uttrykker et potensielt tap”

I ”tap” ligger det at vi mister noe av verdi, som i helse-, miljø- og sikkerhetsspørsmål.
Dette kan være:
 • Mennesker (liv, fysisk og psykisk helse)
 • Ytre miljø
 • Materielle verdier
 • Produksjon
 • Informasjon
 • Omdømme

"Risiko uttrykkes ved to grunn­begreper; sannsynlighet og konsekvens"

En risikoanalyse er en systematisk fremgangsmåte for å beskrive potensielt tap (risiko) gjennom kartlegging av uønskede hendelser/forhold, årsaker til og konsekvenser av disse.
 
En risikoanalyse kan resultere i:
 • Kunnskap om forbedringspotensialet
 • Kunnskap om sannsynligheten for og varigheten av uønskede hendelser og forhold
 • Konsekvenser

Vi bistår med å utarbeide risikovurderinger for arbeidsoperasjoner som kan medføre sikkerhetsrisiko (inkl. skade på det ytre miljøet, Jfr. Internkontrollforskriften). Ved arbeid som blir vurdert som risikofylt kan vi bistå med å  utarbeide sikkerhetsprosedyrer (spesifikke tiltak).

Hovedprinsipp for risikovurderingene:
 • Prosjektrisiko skal vurderes/beskrives
 • Arbeidsrisiko/gjennomføringsrisiko skal vurderes/beskrives
 • Vurderingene innlemmes i bedriftens internkontroll og skal utvides dersom det blir avdekket at det er flere forhold som må risikovurderes eller at det må gjøres tilføyelser 

Forebygg Skade kan bistå med at sjekkpunktene for vernerundene gjenspeiles av vurdert risiko (Internkontrollforskriftens § 5).