Internkontroll

Etablering og vedlikehold av internkontrollsystem

Hva er internkontrollforskriften? 

Du har kanskje hørt ordene internkontroll eller internkontrollforskriften. Hva er egentlig forskjellen?

Internkontroll er en beteglense på det kontinuerlige arbeidet med HMS i bedriften.  Det er et systematisk arbeid som skal fremme et bedre arbeidsmiljø og hjelpe til i det forebyggende sikkerhetsarbeidet. Ved å ha gode rutiner og arbeide planmessig med tiltak mot konkrete mål, vil arbeidsmiljøet stadig forbedres.

Kravet til å gjennomføre systematisk HMS-arbeid finner du i arbeidsmiljøloven §3-1. 
Internkontrollsystemet skal revideres med jevne mellomrom.

Vi har gode kunnskaper og erfaring om etablering og vedlikehold av internkontrollsystem.
Alle virksomheter skal ha et internkontrollsystem for å sikre at de følger HMS-lovgivningen.

Det er 8 krav til internkontrollen:
(Punkt 4 til 8 må dokumenteres skriftlig)

1.  sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten

2.   sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer

3.  sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes

4.  fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet

5.   ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt

6.  kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene

7. iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen

8. foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt 

Hvorfor internkontroll?

  • HMS-arbeid eller internkontroll skal fremme forbedringsarbeid innen:arbeidsmiljø og sikkerhet
  • forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester
  • vern mot forurensning
  • forsvarlig behandling av avfall

Bedriftshelsetjenesten Forebygg Skade kartlegger, tilrettelegger og gir råd om ditt internkontrollsystem.